Kallelse till årsmöte

Kallelse till Årsmöte i Porsche 356 Klubb Sverige, lördagen den 18 augusti 2018, klockan 17.00 på Söderköpings Brunn i Söderköping.

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsår 44 (2017-2018)
7. Kassaredovisning för verksamhetsår 44
8. Revisionsberättelse för verksamhetsår 44
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 44
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2019
11. Val av styrelse för nästa period
12. Val av två revisorer och en revisorsersättare för nästa period
13. Val av valberedning för nästa period, sammankallande plus två personer
14. Motioner
15. Övriga frågor
16. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse samt kassaredovisning kommer att finnas tillgängligt i samband med Årsmötet, innan dess hos sekreterare respektive kassör.

Styrelsen