Stadgar

Stadgar för Porsche 356 klubb Sverige
Antagna 2012-09-01

UPPGIFT

§ 1

Klubbens verksamhet är ideell och dess ändamål är att bevara Porsche 356 bilar i Sverige samt att främja medlemmarnas intresse för Porsche 356.
Det sker genom att

  • sammanhålla Porsche-entusiaster
  • sprida information som främjar och underlättar Porscheägandet
  • under trivsamma former anordna utflykter och klubbsammankomster.

MEDLEMSKAP

§ 2

Medlemskap kan erhållas av fysisk person som äger en Porsche 356 eller någon
av Porsches tävlingsvagnar tillverkade under den aktuella tidsperioden.
Medlemskap kan även den erhålla som har stort intresse för Porsche 356 eller på
annat sätt kan tillföra klubben något väsentligt. Styrelsen ar beslutande i dessa
frågor. Sökande ska kunna uppvisa referens på styrelsens begäran.

En person som tillhör samma familj som fullbetalande kan bli familjemedlem.

Person som erhållit medlemskap skall snarast lämna in vagnsuppgifter till sekretariatet för sin/sina Porsche 356 bilar.

§ 3

Person som på ett förtjänstfullt sätt verkat för klubbens eller märkets bästa kan
utses som hedersmedlem. Styrelsen utdelar hedersmedlemskap och bestämmer
även eventuell tidsbegränsning.

Hedersmedlemskap är avgiftsfritt.

§ 4

Medlemskapet upphör om årsavgift inte betalts senast 31 maj det år avgiften
avser.

Medlem kan uteslutas av styrelsen om vederbörande agerar mot klubbens

intressen. Uteslutning fordrar minst 3/4 styrelsemajoritet.

ÅRSAVGIFT

§ 5

Medlem betalar årsavgift per kalenderår. Årsavgiftemas storlek bestäms av årsmötet.

Inträdesavgift betalas av nya eller återinträdande medlemmar.

Familjemedlem betalar reducerad årsavgift. Vid inträde under tiden 1 november
till 31 december avser årsavgiften även hela nästkommande medlemsår.

Styrelsemedlem och hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

MEDLEMSÅR OCH VERKSAMHETSÅR

§ 6

Klubbens medlemsår utgörs av kalenderår d.v.s. 1 januari till 31 december.

Verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 juli till 30 juni.

ÅRSMÖTE

§ 7

Årsmöte skall hållas senast 90 dagar efter räkenskapsårets slut. Kallelse skall
utsändas senast 30 dagar före fastställt datum. Med kallelse skall följa förslag till dagordning samt uppgift om var verksamhetsberättelse och kassaredovisning
finns att tillgå.

§ 8

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det nödvändigt eller då det påkallas
av minst 1/4 av klubbens medlemmar. Med kallelse till extra årsmöte skall följa
förslag till dagordning.

§ 9

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande klubbens verksamhet. Motion
som skall behandlas på ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast 30
dagar före årsmötet.  Styrelsen skall bereda motioner och hålla dem tillgängliga
för medlemmarna.

§ 10

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1    val av ordförande, v. ordförande och sekreterare for mötet samt  två justerare (tillika rösträknare)

2    fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

3    fastställande av dagordning

4    föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse

5    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6    behandling av förslag från styrelse och medlemmar

7    fastställande av årsavgift

8    val av styrelse för nästa verksamhetsår

  1. föreningens ordförande för en tid av ett år (ordf. väljs ett år i taget)
  2. tre ordinarie ledamöter för en tid av två år. Styrelsen skall bestå av 7
    ordinarie ledamöter av vilka tre väljs vartannat år.
  3. en ersättare i styrelsen för en tid av ett år.

9    val av två revisorer jämte en ersättare för en tid av ett år.v

10   val av valberedning for en tid av ett år bestående av tre ledamöter varav en sammankallande

11   planering för verksamhetsåret

12   övriga ärenden

§ 11

Årsmötet är behörigt att fatta beslut med det antal medlemmar som har infunnit sig. Vid klubbens möten har varje närvarande medlem en röst. Rösträtt får inte
utövas genom fullmakt. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna
sedlar, om rösträkning begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej bestämmer
annorlunda, med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av mötets ordförande, utom vid
val och sluten omröstning, då lottning skall företas.

Styrelseledamot äger icke rätt att deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer eller revisorsersättare.

Årsmötesprotokollet skall justeras inom en månad efter årsmötet och därefter
hållas tillgängligt för medlemmarna.

STYRELSE

§ 12

Klubbens styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och en ersättare.

§ 13

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer som kan behövas.

Styrelsen utser den eller de personer som är klubbens firmatecknare.

§ 14

Styrelsens uppgift är att leda klubbens verksamhet i överensstämmelse med
dessa stadgar och vid årsmöten fattade beslut. Mellan dessa möten är styrelsen det beslutande organet.

Styrelsen utser kontaktpersoner i regionerna.

§ 15

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet
ledamöter så påkallar. Styrelsen är behörig att fatta beslut när minst fyra
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, där ej annat sägs i
dessa stadgar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

VALBEREDNING

§ 16

Valberedning består av tre ledamöter varav en är sammankallande.

 

STADGEÄNDRING

§ 17

För ändring av dessa stadgar fordras på årsmötet 2/3 majoritet av avgivna röster. Likalydande beslut skall tas av två på varandra följande årsmöten.

Önskemål om ändring av stadgama skall vara styrelsen skriftligen tillhanda

senast 30 dagar före årsmötet.

REGISTER

§ 18

Klubben skall upprätta medlems- och vagnsregister.

Endast klubbens medlemmar har tillgång till dessa register.

TIDNING

§ 19

Klubben skall minst en gång per år utge klubbtidning. Denna tilldelas fullbetalande medlem, hedersmedlem samt styrelsens ledamöter. Tidningen kan säljas till prenumeranter, prenumerationspriset fastställs av
styrelsen.

Klubbens ordförande skall vara tidningens ansvarige utgivare.

UPPLÖSNING

§ 20

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas på förslag av styrelsen och

efter beslut av två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett skall vara
ordinarie. Mellan dessa möten skall minst fyra veckor förflyta. För giltighet av
ett sådant beslut fordras minst 3/4 majoritet på vardera mötet.

Upplöses klubben skall dess tillgångar användas enligt årsmötenas beslut.